Gå til hovedinnhold

Vedtekter for Gigante Salmon AS

§ 1 Selskapets navn er Gigante Salmon AS.

§ 2 Selskapets forretningsadresse er i Bodø Kommune.

§ 3 Selskapets formål er å drive med investeringer i smoltproduksjon, matfiskproduksjon og slakteri for atlantisk laks og eventuelle andre fiskearter samt hva som naturlig står i denne forbindelse.
Herunder også deltakelse i andre selskaper.

§ 4 Aksjekapitalen er NOK 105 556 037, fordelt på 105 556 037 aksjer, hver pålydende NOK 1.

§ 5 Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA.

§ 6 Selskapets styre består av 1-5 medlemmer, alt etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Består styret av 1 eller 2 medlemmer skal det i tillegg velges et varamedlem. Selskapets signatur innehas av styrets leder. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett fravikes.

§ 8 Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapets styre.

§ 9 Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
3. Valg av styre.
4. Valg av revisor.
5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generasforsamlingen.
Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal framgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

For øvrig vises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 28. juli 2021)

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.