Gå til hovedinnhold

Vedtekter for Gigante Salmon AS

VEDTEKTER
FOR GIGANTE SALMON AS

(Vedtatt i ordinær generalforsamling den 25. mai 2022)

§ 1 Selskapets navn er Gigante Salmon AS.

§ 2 Selskapets forretningsadresse er i Bodø Kommune.

§ 3 Selskapets formål er å drive med investeringer i smoltproduksjon, matfiskproduksjon og slakteri for atlantisk laks og eventuelle andre fiskearter samt hva som naturlig står i denne forbindelse. Herunder også deltakelse i andre selskaper.

§ 4 Aksjekapitalen er NOK 105 556 037, fordelt på 105 556 037 aksjer, hver pålydende NOK 1.

§ 5 Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA.

§ 6 Selskapets styre består av 1-5 medlemmer, alt etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Består styret av 1 eller 2 medlemmer skal det i tillegg velges et varamedlem. Selskapets signatur innehas av styrets leder. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett fravikes.

§ 8 Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapets styre.

§ 9 Selskapet skal ha en valg- og nominasjonskomite. Komiteen skal avgi anbefalinger til generalforsamling vedrørende valg av styrets leder og de andre styremedlemmene. Komiteen skal foreslå kompensasjon til styrets medlemmer. Videre skal komiteen foreslå kompensasjon til komiteens medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av to (2) til tre (tre) medlemmer. Medlemmene av valgkomiteen skal velges av selskapets generalforsamling som også velger komiteens leder. Vederlag til valgkomiteens medlemmer skal også bestemmes av generalforsamlingen

§ 10 Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.

3. Valg av styre.

4. Valg av revisor.

5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

§ 11 For øvrig vises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.